Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's

Hier volgt een overzicht van zijn geschiedenis.


Volgens de archeologen was het Heilige Land reeds ver voor 3000 v. Chr. door de oudst bekende nederzettingen op aarde bewoond, zijn beschreven geschiedenis begint echter met Abraham, die omstreeks 1950 v. Chr. van Ur in Mesopotamië naar Kanaën emigreerde.

1250 v. Chr. Jozua trekt met het volk Israël droogvoets door de Jordaan en mag het daarna veroverde land Kanaân onder de 12 stammen van Israël verdelen.

1200v. Chr. De Filistijnen bezetten van Kreta uit het kustgebied van Kanaân, dat sedertdien de naam draagt van Palestina”.

1025 v. Chr.
Saul wordt gezalfd tot eerste koning over Israël.

1004-965 v. Chr.
David regeert als koning van Israël te Hebron en Jeruzalem.

965-922 v. Chr. Regering van Salomo. De eerste Tempel wordt te Jeruzalem gebouwd en ingewijd.

922 v. Chr. Scheuring van het Rijk in Tweestammenrijk (Juda) en Tienstammenrijk (Israël).

721 v. Chr.
De Assyriërs veroveren Samaria en voeren de 10 stammen van het noordelijk koninkrijk weg in ballingschap. Dit betekent het einde van het Tienstammenrijk (Israël).

587 v. Chr. Nebukadnezar verwoest Jeruzalem en zijn Tempel en voert de stam van Juda weg in ballingschap naar Babel. Einde van het Tweestammenrijk (Juda).

539 v. Chr.
Cyrus verovert Babel en staat de Joden toe naar Jeruzalem terug te keren. Onder leiding van Zerubbabel wordt de Tempel herbouwd en voltooid (Tweede Tempel)

334v. Chr.
Alexander de Grote verovert Palestina, dat na zijn dood onder de heerschappij van de Ptolemeeën van Egypte geraakt.

198 v. Chr. Antiochus III van Syrië verslaat de Egyptenaren en Palestina gaat over in handen van de Seleuciden.

175 v. Chr.
Antiochus IV wordt koning. Hij tracht de verering van JEHOVA (JWH) uit te roeien en ontwijdt de Tempel door zwijnen op het altaar te offeren.

167v. Chr. De Joden, onder leiding van de bejaarde priester Mattatias en zijn 5 zonen, komen in opstand tegen de Seleuciden en behalen de overwinning op hen.

69 v. Chr. Pompejus verovert Palestina.

40 v. Chr. De Romeinen worden door de Parthen overvallen, die van tijd tot tijd het land bezet
houden.

39v. Chr.
Herodes de Grote verdrijft de Parthen weer en regeert als koning tot het jaar 4 v. Chr.

4 —1 v.
Chr. Geboorte van Christus.

30 n. Chr. Jezus gekruisigd.

66 n. Chr.
De Joden komen onder leiding van de Zeloten in opstand tegen de Romeinse
overheersing.

70 n. Chr.
Titus onderdrukt de Joodse opstand, waarbij Jeruzalem geheel verwoest wordt.

132-135 n. Chr. Voor de tweede maal komen de Joden in opstand tegen Rome onder
aanvoering van Bar Kochba. Keizer Hadrianus onderdrukt de opstand, verwoest Jeruzalem
opnieuw en herbouwt het als de Romeinse stad ,,Aelia Capitolina”.
.
330-634 Palestina komt onder de heerschappij van Byzantium (Konstantinopel). Na de bekering van Constantijn verspreidt het christendom zich snel over het gehele land en worden er veel kerken gebouwd.

614 De Perzen vallen Palestina binnen. Duizenden christenen worden vermoord en honderden kerken verwoest.

636 De mohammedanen uit Arabië veroveren Palestina en maken Jeruzalem na Mekka en
Medina tot hun derde heilige stad.

1009 De Fatimidische Kaliet Hakem verwoest de kerk van het Heilige Graf, alsmede vele
andere christelijke gebouwen. Hij opent daardoor de vijandelijkheden en steekt het vuur aan
voor een oorlogsbrand, die later gedurende twee eeuwen Oost en West in de zgn. kruis-
tochten” tegen elkander liet strijden.

1099 De Kruisvaarders veroveren Jeruzalem en stichten daar het Latijnse Koninkrijk.

1187 Saladin, een mohammedaans vorst uit Egypte, verslaat het legervan de christenen bij de hoorns van Hittin en maakt daardoor een einde aan het Koninkrijk van Jeruzalem.

1263
De Mamelukse Sultan Beybars van Egypte verovert de nog overgebleven vestingen van de Kruisvaarders. De Mamelukken regeren nu 250 jaar over de kuststeden.

1400
Mongoolse stammen, onder aanvoering van Tamerlan, vallen Palestina binnen.

1517 Het Turkse Ottomaanse keizerrijk verovert Palestina en houdt het 400 jaar in zijn bezit.

1917 De geallieerden onder bevel van generaal Allenby veroveren Palestina in de eerste
wereldoorlog. Dit is het jaar van de Balfour-declaratie voor een Joods nationaal tehuis in
Palestina.

1922 Het Britse Mandaat over Palestina wordt bevestigd door de Volkenbond.

1947 De Verenigde Naties nemen een plan aan ter verdeling van Palestina tussen Israël en
Jordanië.

1948 Beëindiging van het Britse Mandaat. Op 14mei wordt doorde Joodse Nationale Raad de Staat Israël uitgeroepen. De eerste oorlog tussen Joden en Arabieren breekt uit.

1949 De oorlog eindigt met een wapenstilstand tussen Israël, Egypte, Syrië, Jordanië en
Libanon. Palestina wordt verdeeld tussen Israël en Jordanië.

5 juni 1967
Opnieuw breekt een oorlog uit tussen de Arabische landen en Israël.
Na 6 dagen is de oorlog beëindigd en heeft Israël het gehele schiereiland Sinaï, de Golan-Hoogten (van Syrië) en de westelijke Jordaanoever (van Jordanië) bezet.

6 oktober 1973
Onverwacht breekt een nieuwe oorlog uit tussen Israël, Egypte en Syrië.
Na 16 dagen wordt een overeenkomst van ,,staakt het vuren” bereikt.

1977: de Egyptische president Anwar Sadat brengt een bezoek aan Israël.

1978: door bemiddeling van de Amerikaanse president Jimmy Carter komen de Camp David-akkoorden tot stand, die vrede met Egypte en terugtrekking uit de Sinaï mogelijk maken.

1979: het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag wordt op 26 maart 1979 getekend, waarbij Egypte het eerste Arabische land is dat Israël erkent.

1981: de Golanhoogten worden formeel geannexeerd.

1982: Israël trekt Libanon binnen en verjaagt de PLO uit Beiroet en in 1985 trekt Israël zich grotendeels terug uit Libanon; alleen een strook langs de grens bleef bezet.

1984-1985: op 18 november 1984 begint Operatie Mozes: de komst van veel Falasha's naar Israël. De operatie komt in 1985 abrupt tot een einde.

1987: in de Gazastrook breekt de Intifada uit, een Palestijnse opstand tegen het Israëlische gezag. Het leger slaagt er ondanks hard optreden niet in de opstand te onderdrukken. Naast de PLO winnen fundamentalistische bewegingen als Hamas veel aanhang in de bezette gebieden.

1993 - 1995: de Oslo-akkoorden worden bereikt, waarin Israël en de PLO instemmen met de vorming van een Palestijnse Autoriteit en gefaseerde terugtrekking uit delen van de bezette gebieden. PLO-leider Yasser Arafat, de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Israëlische minister van buitenlandse zaken Shimon Peres krijgen hiervoor in 1994 de Nobelprijs voor de Vrede. Rabin wordt in 1995 vermoord door een Joodse extremist.

1998: akkoord tussen Benjamin Netanyahu en Yasser Arafat dat de passage uit het PLO-handvest over ontmanteling van de Joodse staat wordt geschrapt.

2000: het Israëlische leger trekt zich geheel terug uit Zuid-Libanon, waarmee de regering van premier Ehud Barak tegemoet komt aan eisen van de VN. Onder de Palestijnen en andere Arabieren leeft het gevoel op dat Israël is verjaagd en verslagen. Een bezoek van oppositieleider Sharon aan de Tempelberg in Jeruzalem werkt als katalisator voor de uitbraak van de tweede Intifada, de zogenaamde El-Aksa-Intifada of kortweg Aksifada.

2002: begin van de aanleg van een barrière, deels hek en deels muur, langs de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever en op sommige plaatsen diep in de Westelijke Jordaanoever.

2004: de Knesset stemt in met het plan van de regering-Sharon tot terugtrekking uit de Gazastrook en ontmanteling van de joodse nederzettingen aldaar. Vooral vanuit joods-orthodoxe hoek bestaat grote weerstand tegen het plan.

2005: de ontruiming van alle joodse nederzettingen in de Gazastrook en een enkele in de Westerlijke Jordaanoever. Regering Sharon valt hierdoor en Sharon zet zijn eigen partij op Kadima

2006: Sharon in een coma, Olmert wordt waarnemend premier. Verkiezingen in Palestina: Radicale terreurorganisatie Hamas wint deze verkiezingen. Dit leidt tot veel kritiek vanuit Israël, de VS en de EU.


Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's