Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's
JERICHO

Jericho ligt in het Jordaandal.
Het Jordaandal is een gedeelte van de grote slenk in de aardkorst, welke begint in het noorden bij het Hermongebergte, zich uitstrekt naar het zuiden tot de golf van Akaba (Eilat) en vervolgens verder gaat door Kenia, Tangajika naar Mozambique.
Het laagste gedeelte hiervan is de omgeving van de Dode Zee, tevens de laagste plaats op aarde, nl. 387 meter onder de zeespiegel. Na de korte afstand van slechts 40km komt men van de heuvels van Jeruzalem en daalt men 12 km af naar de Jordaanvallei. De reis kan verschijnselen geven als tijdelijke doofheid, oorsuizen e.d. door het enorme verschil in luchtdruk.
De Jordaanvallei is praktisch een tropïsch gebied. Jericho met zijn vele tuinen ziet er uit als een groen tapijt temidden van de bruine, door de zon verbrande woestijn van de Jordaanvlakte. Reeds in de grijze oudheid wasJericho bekend om zijn vruchtbare grond, zijn waterbronnen, zijn sinaasappels, bananen en dadels.
In oeroude tijden werd Jericho de palmstad genoemd. In de winter heeft Jericho een heerlijk klimaat, en in de lente is de lucht vol van de welriekende geur van ontelbare bloemen, maar in de zomer is het er erg heet en droog. Jericho is door zijn vruchtbare bodem een bakermat van beschaving geweest die reeds terug gaat tot vele duizenden jaren voor Chr.
Het is volgens de onderzoekers, de oudste stad ter wereld, die tot nu toe ontdekt is.
Dr. Sellin, een Oostenrijker, was in 1908 de eerste die met opgravingen begon op de plaats van het oude Jericho, later gevolgd door Dr. Garstang van de Britse school voor Archeologie in de jaren 1 926-36 en voortgezet door miss Kathleen Kenyon in 1952-1956.
Het eindresultaat was de ontdekking van de oudste aardiagen met restanten van menselijke beschavingen.

Jericho

Voorwerpen, die gevonden waren werden onderzocht en hun ouderdom werd zo mogelijk vastgesteld.
Ruïnes van steden die in het lange tijdsverloop elkaar opvolgden, bouwden de kunstmatige heuvel, ongeveer 25 meter hoog met een oppervlakte van 10 are. Op de rotsbodem hier ontdekte men een zeer interessante Neolitische toren gebouwd van stenen en modder met een van beneden naar boven opengewerkt centrum, waarin zich 22 goed bewaarde en goed gebouwde treden bevonden.
Ondanks zijn veel oudere geschiedenis wordt Jericho pas bekend in de geschreven geschiedenis in de 13e eeuw voor Christus met de aankomstvan de lsraëlieten bij het beloofde land.
Jericho was de eerste stad ingenomen door de stammen van Israël, nadat zij door de Jordaan waren getrokken. Nadat hij de stad Jericho in brand had gestoken en had verwoest vervloekte Jozua de man, die haar ooit weer zou herbouwen. ,Een paar geslachten later werd Jericho herbouwd door Hiël uit Sethel en hij werd door de vloek van Jozua getroffen.
De proteet Elisa heeft op verzoek van de inwoners het zoute water van één der bronnen veranderd in zoet water door er een schaal zout in te werpen . Deze beek, de levensbron van de groene oase van Jericho, draagt sindsdien de naam van de profeet: "De fontein van Elisa”.


De tel van oud-Jericho
De Tel van oud-Jericho

De berg der verzoeking


DE BERG DER VERZOEKING

Volgens de overlevering zou de verzoeking in de woestijn in Jericho hebben plaatsgevonden. De berg der verzoeking is 350 meter hoog en op die berg zou Jezus 40 dagen hebben gevast.   Hier zou Hij die bekende woorden hebben gesproken:Van brood alleen zal de mens niet leven. Léven doet de mens alleen uit ieder woord dat klinkt uit de mond van God.
De top van deze berg die zich verheft achter Jericho, geeft een prachtig uitzicht over het Jordaandal en de Dode Zee.
Tegen de oostelijke helling werd in de 6e eeuw een kerk gebouwd boven de grot waar Jezus vertoefd zou hebben. De kerk werd in de 13e eeuw verlaten en pas in 1874 vestigden er zich de Grieks-Orthodoxe monniken, die er een klooster bouwden.Jeruzalem
Beersjeba
Jericho
Qumran
Geschiedenis
Bethlehem
Hebron
Jordaan- Dode Zee
Masada
Nazareth
Tiberias- Tabgha
Kapernaüm
Akko
Haifa
Caeserea
Tel-Aviv
Jaffa
Foto's allerlei
Onze reisfoto's